آثار هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای میرک
۱۰ تا ۱۹ مرداد / ساعت ۱۱ الی ۱۹
خانه فرهنگ (نرسیده به آبرسان)