آموزش عکاسی پایه

یازدهمین دوره آموزش عکاسی پایه انجمن سینمای جوان تبریز ثبت نام به عمل می آورد.

شروع دوره : ۱ دی ماه ۹۵
تبریز-اول سر بالایی ولیعصر،سینما ناجی،طبقه اول،دفتر انجمن سینمای جوانان تبریز

۳۳۲۸۳۳۵۱

 

آموزش عکاسی پایه

آموزش عکاسی پایه