اولین جشنواره ی تک خوانی نمایشنامه
با حضور بازیگران مطرح استان
از ۲۳ آبان به مدت دو هفته هر روز ساعت ۱۸٫۳۰ و ۱۹٫۳۰
جایزه ی برگزیده ی برگزیدگان با رای تماشاگران ده میلیون ریال خواهد بود.
شماره تماس ۳۵۵۶۴۶۸۲