ایدز را متوقف کنیم؛

به عهد خود پایبند باشیم

تبریز من؛ شهر سالم، شهروند سالم

تشکیل زنجیره انسانی

دور استخر ائل گؤلی

جمعه ۱۳آذرماه۹۴، ساعت ۹ صبح