بازدید از خانه بهنام

 

بازدید از خانه بهنام/بازدید گروهی بولتنی ها از مجموعه خانه بهنام
جمعه ۱۲ آذرماه سال جاری
ساعت ۱۲
تبریز ، خیابان امام ، میدان ساعت،مقصودیه ، دانشکده معماری و شهرسازی ، خانه بهنام
حضور عموم بولتنی های عزیز و دوستانشون آزاد است.

بازدید از خانه بهنام

بازدید از خانه بهنام