نمایشگاه تولیدات و توانمندی های تعاون

 

نمایشگاه تولیدات و توانمندی های تعاون
از ۲۵ تا ۲۹ #آذر۹۵
ساعت ۱۵ الی ۲۱
میدان بسیج،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز، سالن آذربایجان و ستارخان
با بولتن همراه باشید و بولتن را به دوستان خود معرفی کنید

نمایشگاه تولیدات و توانمندی های تعاون

نمایشگاه تولیدات و توانمندی های تعاون