برنامه جنگل‌کاری تپه‌های اطراف استادیوم یادگار امام تبریز

پنج‌شنبه ۱۹ #اسفند۹۵
ساعت ۱۲
جاده منتهی به مجموعه ورزشی یادگار امام
نرسیده به درب اصلی استادیوم

برنامه جنگل‌کاری تپه‌های اطراف استادیوم یادگار امام تبریز