گزارش تصویری از بازارچه خیریه سرای همدلی

گزارش تصویری از بازارچه خیریه سرای همدلی – عکس از امیرحسین زرگری پور
به نفع خانه سالمندان محبت