سمپوزیوم بین المللی باستان سنجی

سمپوزیوم بین المللی باستان سنجی/سمپوزیوم بین المللی باستان سنجی ایران و آلمان
پس از تفاهم نامه مشترک دانشگاه هنر اسلامی تبریز و موسسه باستان شناسی آلمان و در راستای اجرایی کردن این تفاهم نامه اولین گام برگزاری همایش مشترک باستان سنجی ایران و آلمان بود که در صدد ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران ایرانی و آلمانی در راستای باستان سنجی مواد باستانی ایران هستند.
تاریخ برگزاری: ۱۳-۱۱ آبان ۱۳۹۵
برگزار کننده:دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشکده هنرهای کاربردی (گروه باستان سنجی و مرمت آثار تاریخی)
شرکت در سمپوزیوم به صورت رایگان می باشد.
سایت سمپوزیوم
http://conference.tabriziau.ac.ir
سمپوزیوم بین المللی باستان سنجی