عکس از سعید نیکجوی
نشر از بولتن فرهنگی هنری تبریز

به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان تبریز:

بیستمین کارگاه شاهنامه خوانی با حضور استاد ابوالفضل خطیبی در خانه هنرمندان تبریز برپا شد و به بررسی عواملی که ابیات الحاقی را به همراه آورد، پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، ابوالفضل خطیبی در این نشست بیان کرد: فردوسی در یکی از بیت های اصلی شاهنامه اشاره کرده که این اثر شامل ۶۰ هزار بیت است و این درحالیست که تمامی نسخه های به جا مانده از شاهنامه از ۵۰ هزار بیت تشکیل شده اند.
وی در بررسی این اختلاف ۱۰ هزار بیتی میان اشاره فردوسی و نسخه های موجود شاهنامه گفت: در حال حاضر تمامی نسخه های موجود کهن شاهنامه تا قرن هشتم در حدود ۵۰ هزار بیت دارند و کارشناسان پاسخ قانع کننده ای برای ۱۰ هزار بیت باقی مانده ندارند.
عضو هیئت علمی و از اعضای گروه فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اظهار داشت: در این میان در قطعات بنداری و فرس اسدی دیده می شود که ابیاتی وجود دارد که برگرفته از شاهنامه بوده ولی جای دقیق آنها در شاهنامه مشخص نیست و نشاندهنده از دست رفتن این ابیات در این اثر فاخر است.
خطیبی با بیان اینکه یکی از انگیزه های مهم شاهنامه شناسان یافتن ابیات از دست رفته است، گفت: به نظر می رسد کاتبان شاهنامه در طول قرن های ۵ تا ۸ به دلیل حجم زیاد ابیات شاهنامه از بازنویسی برخی ابیات و داستانهای کوتاه چشم پوشیده اند و به این شکل ۱۰ هزار بیت از آن حذف شده اما نشانه های آنها را در برخی از دیگر اثار همچون فرس اسدی می توان یافت.
وی گرشاسب نامه، فرامرزنامه و دیگر اشعار حماسی را از جمله ابیاتی دانست که به شاهنامه اضافه شده و کارشناسان آنها را برای جبران ابیات از دست رفته بخشی از شاهنامه می دانند.
استاد ابوالفضل خطیبی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیرپذری خود از منطقه اذربایجان و اساتید تبریزی اشاره کرد و اظهار داشت: آذربایجان در طول ایام همواره زر های نابی داشته که افرادی همچون عباس زریاب و بهمن سرکاراتی تاثیرات به سزایی در حوزه ادب و شاهنامه شناسی بر رویم گذاشتند.