طنز زنجفیل

طنز زنجفیل/جلسه ماهیانه طنز زنجفیل یکشنبه نهم آبان ماه سال جاری (۹۵)
ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰
چهارراه شریعتی ( شهناز)-طبقه فوقانی سینما قدس

طنز زنجفیل

طنز زنجفیل