دومین قسمت از برنامه اینترنتی گزه‌ینتی به گزارش بازدید گروهی از موزه مشاغل تبریز اختصاص دارد.

این بازدید گروهی که د تاریخ پنجشنبه ۴ خرداد ۹۶ در موزه مشاغل تبریز انجام شد به بررسی موزه و نحوه شکل گیری آن میپردازد