بولتن برگزار می‌کند:
برنامه موزه‌گردی بولتن: دوران قراقویونلوها
بازدید از مجموعه گؤی مچید (مسجد کبود)
یکشنبه۲ خرداد۹۵ ساعت۱۷ الی ۱۹
پارک خاقانی، مسجد کبود
با همراهی کارشناس مجرب / ظرفیت محدود
با هدف آشنایی با فرهنگ و تاریخ سرزمینمان، آذربایجان، برنامه‌های موزه‌گردی را برگزار کرده و می‌نماییم.

در برنامه های پیشین گذری کردیم بر دوران قاجار و مشروطه، میزبان بعدی سفر در زمان ما قراقویونلوها در گؤی مچید (مسجد کبود)، می‌باشد.

تلاش داریم زین پس سلسله برنامه‌های موزه‌گردی بولتن را به صورت منظم‌تر و با توجه به فصل و در زمان مناسب برگزار نماییم.

ثبت‌نام قبلی ( و رایگان) شما به ما کمک می‌کند تا بتوانیم هماهنگی بهتری ایجاد کنیم. از اینکه همراه مایید متشکریم

یکشنبه۲ خرداد۹۵ ساعت۱۷ جلوی پارک خاقانی منتظرتانیم

لطفا تعداد مورد نظر را از باکس روبرو انتخاب کنید