نمایشنامه خوانی “جان و جو”

نویسنده: آگوتا کریستوف

کارگردان: رشاد معینی

خوانشگران: میرسعید مولویان، رشاد معینی

 

زمان: یکشنبه ۱ آذر ۹۴ ساعت ۱۷

مکان: جاده ائل گؤلی، روبروی قنادی تک درخت، کافه رسپیرو