نمایشنامه روال عادی
نویسنده: ژان کلود کری یر
مترجم: اصغر نوری
کارگردان: مهدی مددی
خوانش گران:
وحید منافی
حامد منافی
زمان: یکشنبه۲۲ آذر ساعت۱۷
مکان: جاده ائل گؤلی، روبروی قنادی تک درخت، کافه رسپیرو

تلفن رزرو: ۰۹۳۶۶۴۸۱۴۰۲