نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان
دهم لغایت چهاردهم آبان ماه سال جاری
ساعت ۱۵-۲۱
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز( تبریز-جاده تهران-میدان بسیج)

نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه صنعت ساختمان