نمایشگاه عروسک های دست ساز رقیه محمدی
درگالری رودکی (تقاطع پاستور و شهناز، ساختمان آریا، طبقه ۳)
گشایش: شنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۶
زمان : ۲ تا ۷ خرداد ۱۳۹۴ – ساعت : ۱۱ الی ۲۱