نمایشگاه فروش سفالینه های نوروزی

تا ۲۵ #اسفند۹۵
ساعت ۱۰ الی ۱۸

چایکنار، جنب پارک مسافر، مجتمع جواهر، نگارخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز