در یک لخظه اتفاق افتاد (اجرای مجدد)

منتخب یازدهمین جشنواره تئاتر بسیج استان آذربایجان شرقی
1 تا 5 مهر 93 – ساعت 17 
در سالن استاد صادقی (تئاترشهر تبریز)