نمایش قرار ملاقات

نویسنده: لوئیجی یانوتسی

کارگردان: بابک فرمند

بخشی از عواید فروش بلیت به انجمن حمایت از کودکان سرطانی تسکین تعلق خواهد گرفت

بازیگران: پگاه ملکی مهر، امین حاجی اکبری، بهزاد معصومی، هانیه شاهی و پرتو آقا قلی زاده

15 تا 18 مهر ساعت 17:30

در پلاتو تئاتر شهر – همکف (تئاتر شهر تبریز، میدان دانشسرا)