هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات و فناوری کشاورزی

سیستمهای نوین آبیاری،گیاهی،ارگانیک
نهاده ها،کود،سموم و صنایع وابسته
۲۲ تا ۲۵ تیر۹۵ ساعت ۱۶ تا ۲۱:۳۰
نمایشگاه بین المللی تبریز، سالن شهریار