واسازی پایان شبیه سازی پدیدار شناسی نگاه

نشست تخصصی واسازی پایان شبیه سازی پدیدار شناسی نگاه
۱۷ آذر ماه سال جاری ( ۹۵ )
از ساعت۹ تا ساعت ۱۲ ( نشست عمومی)
و
از ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۶ ( نشست تخصصی)

شرکت در نشست عمومی برای عموم و نشست تخصصی برای دانشجویان نگارگری آزاد است.

تبریز -خ آزادی،دانشگاه هنر اسلامی تبریز

واسازی پایان شبیه سازی پدیدار شناسی نگاه

واسازی پایان شبیه سازی پدیدار شناسی نگاه