نمایش کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو.

نمایش کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو به کارگردانی رامین ریاضی و نویسندگی نادر برهانی مرند از ۱۹ آبان۹۵ تا ۶آذر۹۵
ساعت۱۹ در میدان دانشسرا ،تئاتر شهر تبریز روی صحنه خواهد رفت.

خرید آنلاین:
http://tiny.cc/kabus_pirmard

ebilit.com

 

نمایش کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو.

نمایش کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو.