کارگاه مکاتب معماری

انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز برگزار میکنید
کارگاه انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز با موضوع مکاتب معماری ( با تاکید بر عناصر نظری و فلسفی ) 
۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال جاری 
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام :
www.tphilosophy.ir
۰۹۱۴۶۲۰۵۱۷۱

انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز

انجمن فلسفه و فلسفه ورزی تبریز