کمدی جعفرخان از فرنگ برگشته

کمدی جعفرخان از فرنگ برگشته به زودی در تبریز به روی صحنه میرود.
نویسنده:حسن مقدم
کارگردان:جعفرصدیقی
تاریخ و زمان اجرا:۲۰ تا ۲۶ آذر ماه
آدرس : تبریز – میدان دانشسرا -تئاتر شهر.سالن استاد پایاپ ساعت ۱۸ عصر
شماره روابط عمومی ۰۹۹۰۸۸۹۵۳۱۲

 

کمدی جعفرخان از فرنگ برگشته

کمدی جعفرخان از فرنگ برگشته