کنسرت رحیم شهریاری
در سالن پتروشیمی تبریز
۲۷ و ۲۸ اردیبهشت
خرید بلیت: ebilit.com