تئاتر تجربه‌های اخیر

نویسنده: امیررضا کوهستانی
طراح و کارگردان: مرتضی میرزازاده
تهیه‌کننده: دل‌آرام حبیب‌پیران
آهنگ‌ساز: مهدی نادری
بازیگران: مهسان علیزاده، نگار یمینی‌فر، فاطمه حلیمی، دل‌آرام حبیب‌پیران، محدثه حیرت، حمید صلاحی و مرتضی میرزازاده

از ۸ بهمن ۹۵ ، ساعت ۱۸

تبریز، میدان دانشسرا، تئاتر شهر تبریز، سالن استاد صادقی

عکس‌ها از امیر صادقی

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

تئاتر تجربه‌های اخیر، کارگردان مرتضی میرزازاده

امضای پوستر تجربه های اخیر توسط دکتر رسول جوانعلی آذر

امضای پوستر تجربه های اخیر توسط استاد رضانژاد

تئاتر تجربه های اخیر