نجواهای شبانه بازی پیشه بازی خورده
نویسنده، کارگردان، بازیگر: حامد رسولی
25 مرداد تا 8 شهریور هرروز ساعت 18:30
در تئاتر شهر تبریز (سالن استاد صادقی)
مشاور کارگردان و دراماتورژ: علی فتوحی
همسرایان و نوازندگان: الیاس نیکو، بابک خادمی و نغمه شیرازی