نویسنده: افشین هاشمی

کارگردان: سید مهدی مصطفوی

بازیگر: علی مجیدپور

سالن استاد صادقی تاتر شهر تبریز

۱۱ الی ۱۹ مهر ساعت ۱۹