نمایشگاه نقاشی رنگ و روغن سون باهار

آثار فرناز علمی و فرانک اوراز

از ۸ مهر تا ۱۳ مهر ساعت ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰

خ امام، پارک خاقانی، فرهنگساری خاقانی