نگاهی بر نمایشگاه گروهی نقاشی از طبیعت تا تجرید

نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری هنرمند با موضوع طبیعت و تجرید، در واقع بیان هنری مدرن از یک متن اولیه(طبیعت) که به نظر میرسد اساسی ترین منبع الهام بخش هنر می باشد. روایت رویگردانی از تقلید و شبیه سازی مرسوم از جهان بیرون، به منظور رسیدن به بیان فشرده تر، شخصی تر و نزدیکتر به جهان هنرمند.یادآوری هنرمند از طبیعت به عنوان متن اولیه و بازخوانی آن در متنی دیگر که به بیان دیگری از آن در طی یک رویکرد جدید در دنیای جدیدتر دست می یابد و به اشتراک میگذارد. نمایشی از تقارن های به هم تنیده در نهایت ساده گی و در کلیت یک اثر که به یگانگی هنری اش می افزاید.درنیمه باز واگن ترنی رها شده در گوشه ایی از دنیا و پرسش های مکرر که آن تو چه میگذرد؟ چشم اندازی از دشت های وسیع که تا انتهای قاب اثر ادامه می یابد.یا شیشه ای محو که مخاطب را در تنهایی وسواس جستجوی کسی در سویی دیگر رها میکند. جهان هر چقدر در مدرنیته ی خویش غرق،به همان اندازه شکل روایت هنرمند تمایز یافته تر و تازه تر و نه لزومن غنی تر خواهد شد.

 

شاهرخ شعبانی