اطلاعیه

اگر رویدادی وجود دارد که می‌خواهید بقیه هم از آن با خبر شوند، اطلاعات رویداد را (عکس و توضیحات مناسب)
به ایمیل info[at]ebultan.com ارسال نمایید تا به صورت رایگان و با نام خودتان در بولتن درج گردد.

گزارش

گزارش اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارس

به نقل از اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﺷﮕﺮی ارس : این رویداد در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ .اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب از ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ارس و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﺣﻮزهی ﮔﺮدﺷﮕﺮی را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب رﺻﺪ و از ﺑﯿﻦ . اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮔﻠﭽﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ ۱۰ آنﻫﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﺋﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﺎب ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﻔﻘﺎز ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، ﺑﻮم ﮔﺮدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ، اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺠﺎری و اﻗﺎﻣﺖ و رزرواﺳﯿﻮن. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ روز در دو ﺷﻬﺮ Demo Day اﯾﻦ روﯾﺪاد اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﻔﺎ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری ارس ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در روز اول اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻔﺘﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﻮر ﯾﮏ روزه ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ .روز دوم اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ و « ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار » ،« روش اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار » ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در « ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ » روز ﺳﻮم اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت آﻧﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد، ﻣﺬاﮐﺮه و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ، ﺑﺎ اﻗﺒﺎل اﯾﻦ ، ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮری ﻣﯽﺷﻮد ، ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺨﺶ از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ رﺷﺪ آنﻫﺎﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ آنﻫﺎ ﺷﻮد، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺣﻮزهی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ. ﮐﺸﻮری، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﺣﻮزه GDP اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ اﺳﺘﺎن در ﮔﺮدﺷﮕﺮی و روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در اﺳﺘﺎن از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﺣﻮزهی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

شبنم
کارشناس الکترونیک-سردبیر و مدیر روابط عمومی بولتن فرهنگی هنری تبریز - کارشناس تولید محتوا***کوهنوردی ؛‌طبیعت گردی و سفر از بایدهای زندگی من هستند.